logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem

Doporučení pro pro 1. st. ZŠ

  • On-line výuka na prvním stupni by měla vhodně kombinovat synchronní i asynchronní aktivity a měla by být pravidelně doplňována prvky “off-line výuky”, jako je praktická a kreativní činnost atp. Vzhledem k věku žáků není reálné a správné, aby on-line výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu či aby byla pouhým on-line přenosem “frontálního učení”. Stejně tak však zásadně nestačí, aby byly žákům pouze jednou týdně zaslány seznamy úkolů s termínem odevzdání. Důležité je udržovat s žáky každodenní kontakt, jasně stanovit vzdělávací priority, pravidelně žáky povzbuzovat a prostřednictvím formativní zpětné vazby posilovat jejich vnitřní motivaci k dalšímu pokroku.
  • Synchronní výuka na 1. st. by neměla trvat déle než jednu hodinu. Vhodné je střídat “on-line” setkání se samostatnou prací.
  • Není úlohou rodičů přebírat povinnosti školy a vzdělávat své dítě v domácích podmínkách. Naprosto postačí, když rodič doma dítěti vytvoří adekvátní podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí…), případně se ujistí, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem, a pokud tomu tak není, navede dítě, aby samo kontaktovalo učitele či se rodič sám s učitelem spojí.
  • Zcela specifické je vzdělávání distančním způsobem v 1. ročníku. Zde je třeba velmi pečlivě vybírat témata vhodná pro vzdělávání na dálku a přizpůsobit tematické plány okolnostem. Synchronní výuka by měla být hojně obohacována výše popsanými prvky off-line výuky, zejména praktickými činnostmi. Je pravděpodobné, že žáci 1. ročníku nedosahují takové schopnosti samostatného učení a organizace vzdělávání, aby se obešli bez přímé pomoci rodičů. Doporučuje se volit obsah off-line výuky tak, aby se pro rozvoj kompetencí žáků co nejlépe využívaly běžné situace v rodině, např. při společných hrách, vaření, vycházce, sportu, úklidu, péči o sourozence apod. Všechny tyto činnosti nabízí mnoho možností pro poznávání a procvičování vzdělávacího obsahu 1. ročníku. Škola poskytuje rodičům náměty na vzdělávací využití těchto situací.

Doporučení pro 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří

  • Vzdělávání distančním způsobem na 2. stupni ZŠ by mělo probíhat převážně on-line a kombinovat synchronní a asynchronní metody. Čím jsou žáci starší, tím větší míru samostatnosti při vzdělávání lze očekávat a podporovat. Avšak i u této věkové kategorie je potřebné již v průběhu prezenční výuky zařazovat aktivity spojené s využíváním školního informačního systému a digitálních vzdělávacích nástrojů, aby případný přechod na výuku na dálku proběhl bez komplikací. Oproti výuce na 1. st. je doporučené zařazovat více skupinových aktivit, samostatné vyhledávání zdrojů a práci s nimi, využívat různé digitální nástroje podporující porozumění učivu, jeho procvičení a rozvoj kompetencí v daných oblastech. Ani na 2. st. ZŠ nelze on-line výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh hodin a žáci museli mnoho hodin denně sledovat on-line přenosy. Synchronní výuka by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou.