logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Pokyn k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021

 
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY JE POVINNÝ I PRO DĚTI, KTERÉ BUDOU MÍT V NÁSLEDUJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY NEBO V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ODKLAD JIŽ MAJÍ. 
 

1. Přihlášky budou přijímány od 1. 4. – 30. 4. 2020

2. Zápis se uskuteční bez fyzické přítomnosti dětí i dospělých.
     Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.

3. Dokumenty nutné k zápisu (žádost, zápisní list)
     U žádosti nevyplňujte počet příloh a počet stran.

K zápisu je třeba doručit:
a) Žádost o přijetí k povinné školní docházce
b) Zápisní list pro školní rok 2020/2021
c) Prostou kopii rodného listu dítěte

V případě odkladu povinné školní docházky:
a) Žádost o odklad povinné školní docházky (žádost o odklad)
b) Doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny
c) Doporučení o odkladu dětským lékařem

4. Připravené materiály lze doručit:
a) Datovou schránkou, adresa DS školy je „jf3pin4
b) E-mailem s elektronickým podpisem
c) S originálním podpisem do vestibulu ZŠ každou středu od 1.- 29. 4. 2020 v době od 8-12 hodin.

ZŠ a MŠ Ořechov zřizuje ve školním roce 2020/2021 dvě první třídy s maximální kapacitou 60 žáků.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:
1. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Ořechov.
2. Děti z nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec je žákem této školy.
3. Ostatní zájemci.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží zákonní zástupci během měsíce května.

Mgr.Ivana Šmídová
ředitelka školy