logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Pokyn k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

1. Přihlášky budou přijímány od 4. 5. – 15. 5. 2020.

2. Zápis se uskuteční bez fyzické přítomnosti dětí i dospělých.
     Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.

3. Dokumenty nutné k zápisu (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Čestné prohlášení k očkování)

K zápisu je třeba doručit:
a) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
b) Čestné prohlášení k očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce musí doložit potvrzení od dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
c) Pokud máte vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list, nemusíte dokládat čestné prohlášení k očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte.
d) Prostou kopii rodného listu dítěte.

4. Připravené materiály lze doručit:
a) Datovou schránkou, adresa DS školy je „jf3pin4
b) E-mailem s elektronickým podpisem
c) S originálním podpisem do vestibulu ZŠ denně od 4.5. -15. 5. 2020 od 8-12 hodin.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Věk dítěte
Dítě, které do 31. 8. 2020 dovrší věku 5 let a starší 30
Dítě, které do 31. 8. 2020 dovrší věku 4 let 20
Dítě, které do 31. 8. 2020 dovrší věku 3 let 15
Dítě, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 3 let 5
Trvalý pobyt v obci
Dítě s trvalým pobytem v obci Ořechov 35
Dítě s trvalým pobytem mimo obec Ořechov 5
  •  V souladu s ustanovením § 34a školského zákona je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. K povinnému předškolnímu vzdělávání bude vždy přednostně přijato dítě, které k 1. 9. 2020 dosáhne pátého roku věku a má trvalé bydliště v Ořechově, v případě cizince místo pobytu.
  • Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
  • V případě rovnosti bodů (shody kritérií) u více dětí bude zohledněn jejich věk (upřednostněno bude starší dítě) a místo trvalého pobytu v Ořechově.

Podmínkou pro zahájení správního řízení je:

  • Úplné vyplnění „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ na formuláři vydaném ZŠ a MŠ Ořechov a její odevzdání ředitelce školy v daném termínu.
  • Potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo předepsanému očkování, má doklad, že se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci – §50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Tato podmínka neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží zákonní zástupci během měsíce června.   

Mgr.Ivana Šmídová
ředitelka školy