logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Základní informace o D-klubu

Vážení rodiče,

již několikátým rokem ZŠ Ořechov otevírá D-klub pro žáky 1. – 7. ročníku se SVPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Je určen taktéž pro žáky, kteří potřebují podporu při výuce českého jazyka.

Cílem D-klubu je:
Vhodnými metodami rozvíjet schopnosti dětí potřebných ke zvládnutí čtení, psaní a pravopisu. Rozvíjet zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, koncentraci záměrné pozornosti a paměti.

U dětí s dysgrafií zkvalitňovat úroveň jemné motoriky a grafomotoriky, koordinaci oko – ruka.

Zdokonalovat techniku čtení, porozumění čtenému, orientaci v textu
(pomocí návodných otázek, samostatně), práci s textem. Motivovat děti k četbě.

Pomocí prvků činnostního učení, zajímavými metodami, např. prací na interaktivní tabuli, na noteboocích, procvičovat a upevňovat znalost pravopisných jevů (měkké a tvrdé slabiky, spodoba znělosti, vyjmenovaná slova, pravopis koncovek podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, slovní druhy ad.)

Žáci budou rozděleni do dvou skupin (2. – 4. ročník, 5. – 7. ročník). Začínáme ve středu 25. 9. 2019:
2. – 4. r. od 13 – 14 hod a 5. – 7. ročník od 14 – 15 hodin ve třídě 4. B. D – klub je zdarma.

Budete-li mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo D-klub, informujte prosím mě, třídní učitelku nebo vyplňte přihlášku u p. Ivany Šmídové.

Těším se na spolupráci.

Karin Soukalová