Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Mgr. Michaela Pelikánová

 Konzultace dle individuální domluvy.

Činnost metodika prevence

1. Koordinuje

 • realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy,
 • aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování žáků,
 • spolupráci se školskými zařízeními a s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování,
 • vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence.

2. Samostatně zajišťuje

 • přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),
 • spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd,
 • přípravu podmínek pro žáky se specifickými poruchami chování ve škole a koordinaci poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními,
 • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení,
 • vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro preventivní aktivity školy,
 • úpravu nástěnky s problematikou rizikového chování a její pravidelnou obměnu,
 • úzkou spolupráci se školskými koordinátory prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje předání důležitých informací z nich,
 • specifické oblasti činnosti:
 • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • podílí se na akcích a aktivitách, které pořádá škola v oblasti volnočasových aktivit a pomáhá s jejich realizací,
 • vede administrativu svojí činnosti – dokumentace aktivit, evidence konzultací,
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se účastní.

 

Krizový plán školy – zde

Školní program proti šikanování  – zde

> Komunikační soubor

 

Kontakty na instituce, kde můžete získat informace týkající se:

 • ostatní kontakty
  Linka Bezpečí – 800 155 555
  Rodičovská linka – 840 111 234
  Bílý kruh bezpečí – 257 317 110

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Schránka důvěry je tu pro každého, kdo:

 • má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit
 • má problém s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci nebo i s někým jiným
 • má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím
 • má pocit, že je ubližováno někomu jinému
 • potřebuje pomoc nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí
 • chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
 • má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat
 • něco na škole postrádá
 • je s něčím ve škole nespokojený
 • nebo si třeba jen potřebuje o něčem popovídat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba webových stránek: Webklient