Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Bc. Jana Mašová
Konzultace ve středu 10:00 – 10:30, případně na základě emailové nebo telefonické domluvy.

Činnost speciálního pedagoga

Odpovídá za spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané.

1. Koordinuje

 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
 • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními – pedagogicko- psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče,
 • metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky,
 • přípravu a průběžnou úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole,
 • metodickou činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • a participuje s výchovným poradcem na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka,
 • a spolupracuje na koordinaci a metodickém vedení pedagogických asistentů ve škole,
 • vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané

2. Samostatně zajišťuje

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče,
 • evidenci zpráv z vyšetření ze školských poradenských zařízení – doporučení z vyšetření ze školských poradenských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomoc třídním učitelům při vyplňování školního dotazníku pro školská poradenská zařízení,
 • odesílání dotazníků,
 • shromažďování doporučení ze školských poradenských zařízení, vysvětlení a pomoc učitelům při realizaci doporučení ze zprávy, vytváření aktuálních přehledů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • vyhodnocení individuálních vzdělávacích plánů, podpůrných opatření, dohod o poskytování pedagogické intervence, případně plánů pedagogické podpory,
 • konzultace s pracovníkem školského poradenského zařízení při tvorbě doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
 • přípravu ekonomických požadavků na zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • specifické oblasti činnosti:
 • individuální a skupinovou reedukaci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • individuální a skupinovou reedukaci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vede dyslektický kroužek D – klub,
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
 • připravuje a upravuje podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc zákonným zástupcům žáka,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • eviduje speciální pomůcky a didaktické materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
 • zajišťuje půjčování odborných knih, didaktických materiálů a speciálních pomůcek učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • na žádost vyučujících konzultuje a následně navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vede administrativu své činnosti – zápisy z jednání,
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní, informuje o nich vyučující a asistenty pedagoga, navrhuje jejich účast na těchto akcích.

 

Tvorba webových stránek: Webklient