Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

(ŠPP)
Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ořechov

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky naší školy. Naším cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální.

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:
Mgr. Ivana Šmídová – ředitel školy

Členové školního poradenského pracoviště:
Mgr. Helena Škondrová – zástupce ředitele pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
Mgr. Kateřina Nováková – zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ
Mgr. Michaela Pelikánová – metodik prevence
Mgr. Jana Adamusová – výchovný poradce
Bc. Jana Mašová – speciální pedagog
Mgr. Petra Koubová – logoped
Mgr. Iva Vančová – logoped

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) nebo intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných a mimořádně nadaných žáků a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, vzájemné konzultace.
 • Metodická pomoc třídním učitelům i ostatním pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Osvěta pro rodiče, zákonné zástupce žáků a žáky.
 • Komunikace s rodiči a upevňování další spolupráce v péči o žáka.
 • Péče o žáky s nedostatečným prospěchem a jejich vzdělávání.
 • Řešení problémů s neomluvenou a vysokou omluvenou absencí žáků.
 • Kariérní poradenství – profesní orientace žáků.
 • Prevence rizikového chování žáků.
 • Logopedická péče pro žáky s komunikačními problémy.

 

Můžete vybírat z následujících kategorií:

Metodik prevence

Výchovný poradce

Speciální pedagog

Školní logoped

Školní poradenská služba

 

Tvorba webových stránek: Webklient