logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

ŠPP – Školní poradenské pracoviště

(ŠPP)
Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ořechov

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky naší školy. Naším cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální.

1. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:
Mgr. Ivana Šmídová – ředitel školy

Členové školního poradenského pracoviště:
Mgr. Helena Škondrová – zástupce ředitele pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
Mgr. Kateřina Nováková – zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ
Mgr. Michaela Pelikánová – metodik prevence
Mgr. Jana Adamusová – výchovný poradce
Bc. Jana Mašová – speciální pedagog
Mgr. Petra Koubová – logoped
Mgr. Iva Vančová – logoped

2. Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) nebo intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných a mimořádně nadaných žáků a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, vzájemné konzultace.
 • Metodická pomoc třídním učitelům i ostatním pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Osvěta pro rodiče, zákonné zástupce žáků a žáky.
 • Komunikace s rodiči a upevňování další spolupráce v péči o žáka.
 • Péče o žáky s nedostatečným prospěchem a jejich vzdělávání.
 • Řešení problémů s neomluvenou a vysokou omluvenou absencí žáků.
 • Kariérní poradenství – profesní orientace žáků.
 • Prevence rizikového chování žáků.
 • Logopedická péče pro žáky s komunikačními problémy.

3. Činnosti členů školního poradenského pracoviště

Činnost metodika prevence

1. Koordinuje

 • realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy,
 • aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování žáků,
 • spolupráci se školskými zařízeními a s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování,
 • vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence.

2. Samostatně zajišťuje

 • přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),
 • spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd,
 • přípravu podmínek pro žáky se specifickými poruchami chování ve škole a koordinaci poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními,
 • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení,
 • vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro preventivní aktivity školy,
 • úpravu nástěnky s problematikou rizikového chování a její pravidelnou obměnu,
 • úzkou spolupráci se školskými koordinátory prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje předání důležitých informací z nich,
 • specifické oblasti činnosti:
 • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • podílí se na akcích a aktivitách, které pořádá škola v oblasti volnočasových aktivit a pomáhá s jejich realizací,
 • vede administrativu svojí činnosti – dokumentace aktivit, evidence konzultací,
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se účastní.

Činnost výchovného poradce

Odpovídá za spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané.

1. Koordinuje

 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky,
 • metodické vedení asistentů pedagoga ve škole,
 • vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • kariérní poradenství a výchovu k volbě povolání,
 • práci všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední školy, problematiky drog, psychologických vyšetření žáků,
 • spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o děti,
 • výchovnou komisi pro jednání s rodiči.

2. Samostatně zajišťuje

 • kariérní poradenství ve škole,
 • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli,
 • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům,
 • individuální poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce,
 • metodické vedení při vyplňování přihlášek, jejich evidenci a včasné odesílání na střední školy a učiliště,
 • zpracování výsledků přijímacího řízení na střední školy a učiliště a jejich vyhodnocování,
 • metodická pomoc zákonným zástupcům při odvolávacím řízení při přijímacím řízení na střední školy,
 • sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance,
 • návrhy na integraci zdravotně postižených žáků,
 • předkládá vedoucímu pedagogického útvaru – návrhy na přeřazení žáka do jiného typu školy (resp. školského zařízení),
 • předkládá pedagogické radě informace o vyšetření žáků, změnách v právních předpisech,
 • řešení rizikového chování žáků spojených se školní docházkou:
 • evidence absence žáků, projednávání případů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a žáky, návrhy opatření z toho vyplývající,
 • zvýšenou pozornost věnuje dětem a mládeži s problémovým vývojem a s rizikovým chováním – projevy záškoláctví, přesná evidence neomluvených hodin, projednání případů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a žáky,
 • spolupracuje s pracovníkem zodpovědným za provádění a koordinaci preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek. Spolu s ním sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další), navrhuje opatření,
 • řeší závažné výchovné problémy ve spolupráci s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků, s pracovníky školských poradenských zařízení, s pracovníky sociálních orgánů, úřadem práce,
 • komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí a návyků žáků ve věku povinné školní docházky s využitím specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod,
 • tvorba koncepce metodické činnosti a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně poskytování přímé metodické pomoci pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení,
 • provádění výchovné a poradenské činnosti a pomoci pro účely socializace, resocializace a reedukace a psychologických vyšetření,
 • zajišťuje, aby všichni pedagogičtí a výchovní pracovníci spolupracovali se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních, osvětových a konzultačních akcí,
 • specifické oblasti činnosti:
 • sleduje společně s třídními učiteli žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
 • sleduje společně s třídními učiteli žáky neprospívající, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit,
 • na žádost vyučujících konzultuje a následně navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • pomáhá řešit konfliktní situace ve škole – výchovné komise,
 • společně s metodikem prevence pomáhá třídním učitelům při řešení rizikového chování žáků,
 • společně se speciálním pedagogem vyhledává a zajišťuje orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
 • společně se speciálním pedagogem zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • společně se speciálním pedagogem připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám,
 • vede administrativu své činnosti – zápisy z jednání, evidence konzultací,
 • vede administrativu spojenou s činností lektora prevence,
 • neustále se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich vyučující, navrhuje účast na akcích DVPP zaměřených do oblasti výchovného poradenství a vybraných se sám aktivně účastní.

Činnost speciálního pedagoga

Odpovídá za spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané.

1. Koordinuje

 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
 • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními – pedagogicko- psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče,
 • metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky,
 • přípravu a průběžnou úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole,
 • metodickou činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • a participuje s výchovným poradcem na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka,
 • a spolupracuje na koordinaci a metodickém vedení pedagogických asistentů ve škole,
 • vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané

2. Samostatně zajišťuje

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče,
 • evidenci zpráv z vyšetření ze školských poradenských zařízení – doporučení z vyšetření ze školských poradenských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomoc třídním učitelům při vyplňování školního dotazníku pro školská poradenská zařízení,
 • odesílání dotazníků,
 • shromažďování doporučení ze školských poradenských zařízení, vysvětlení a pomoc učitelům při realizaci doporučení ze zprávy, vytváření aktuálních přehledů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • vyhodnocení individuálních vzdělávacích plánů, podpůrných opatření, dohod o poskytování pedagogické intervence, případně plánů pedagogické podpory,
 • konzultace s pracovníkem školského poradenského zařízení při tvorbě doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
 • přípravu ekonomických požadavků na zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • specifické oblasti činnosti:
 • individuální a skupinovou reedukaci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • individuální a skupinovou reedukaci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vede dyslektický kroužek D – klub,
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
 • připravuje a upravuje podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc zákonným zástupcům žáka,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • eviduje speciální pomůcky a didaktické materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
 • zajišťuje půjčování odborných knih, didaktických materiálů a speciálních pomůcek učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • na žádost vyučujících konzultuje a následně navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vede administrativu své činnosti – zápisy z jednání,
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní, informuje o nich vyučující a asistenty pedagoga, navrhuje jejich účast na těchto akcích.

Činnost školního logopeda

1. Koordinuje

 • provádí diagnostiku komunikačních schopností,
 • vyhledává dětí s komunikačními problémy,
 • poskytuje metodickou činnost.