Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Mgr. Jana Adamusová

 Konzultace v úterý 7:00 – 7:45, případně na základě emailové nebo telefonické domluvy.

 

Informace k přijímacím zkouškám (SOU, SŠ, apod.)  najdete ZDE.

 

Činnost výchovného poradce

Odpovídá za spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané.

1. Koordinuje

 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky,
 • metodické vedení asistentů pedagoga ve škole,
 • vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • kariérní poradenství a výchovu k volbě povolání,
 • práci všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední školy, problematiky drog, psychologických vyšetření žáků,
 • spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o děti,
 • výchovnou komisi pro jednání s rodiči.

2. Samostatně zajišťuje

 • kariérní poradenství ve škole,
 • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli,
 • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům,
 • individuální poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce,
 • metodické vedení při vyplňování přihlášek, jejich evidenci a včasné odesílání na střední školy a učiliště,
 • zpracování výsledků přijímacího řízení na střední školy a učiliště a jejich vyhodnocování,
 • metodická pomoc zákonným zástupcům při odvolávacím řízení při přijímacím řízení na střední školy,
 • sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance,
 • návrhy na integraci zdravotně postižených žáků,
 • předkládá vedoucímu pedagogického útvaru – návrhy na přeřazení žáka do jiného typu školy (resp. školského zařízení),
 • předkládá pedagogické radě informace o vyšetření žáků, změnách v právních předpisech,
 • řešení rizikového chování žáků spojených se školní docházkou:
 • evidence absence žáků, projednávání případů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a žáky, návrhy opatření z toho vyplývající,
 • zvýšenou pozornost věnuje dětem a mládeži s problémovým vývojem a s rizikovým chováním – projevy záškoláctví, přesná evidence neomluvených hodin, projednání případů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a žáky,
 • spolupracuje s pracovníkem zodpovědným za provádění a koordinaci preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek. Spolu s ním sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další), navrhuje opatření,
 • řeší závažné výchovné problémy ve spolupráci s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků, s pracovníky školských poradenských zařízení, s pracovníky sociálních orgánů, úřadem práce,
 • komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí a návyků žáků ve věku povinné školní docházky s využitím specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod,
 • tvorba koncepce metodické činnosti a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně poskytování přímé metodické pomoci pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení,
 • provádění výchovné a poradenské činnosti a pomoci pro účely socializace, resocializace a reedukace a psychologických vyšetření,
 • zajišťuje, aby všichni pedagogičtí a výchovní pracovníci spolupracovali se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních, osvětových a konzultačních akcí,
 • specifické oblasti činnosti:
 • sleduje společně s třídními učiteli žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
 • sleduje společně s třídními učiteli žáky neprospívající, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit,
 • na žádost vyučujících konzultuje a následně navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • pomáhá řešit konfliktní situace ve škole – výchovné komise,
 • společně s metodikem prevence pomáhá třídním učitelům při řešení rizikového chování žáků,
 • společně se speciálním pedagogem vyhledává a zajišťuje orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
 • společně se speciálním pedagogem zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • společně se speciálním pedagogem připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám,
 • vede administrativu své činnosti – zápisy z jednání, evidence konzultací,
 • vede administrativu spojenou s činností lektora prevence,
 • neustále se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich vyučující, navrhuje účast na akcích DVPP zaměřených do oblasti výchovného poradenství a vybraných se sám aktivně účastní.

 

Krizová telefonní linka
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a rodiče: 286 881 059
Zdroj: MŠMT

Tvorba webových stránek: Webklient